Anar al contingut principal Et molesten les animacions?

Política de protecció de dades relatives al control de temperatura als accessos

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El tractament de les dades personals recollides mitjançant dispositius mòbils o fixos per a la presa de temperatura en aquestes instal·lacions és responsabilitat de la Fundació Agbar, amb CIF G-58120353 i domicili social a la carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat.

En cas que tingui algun dubte o consulta en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, posi’s en contacte amb la nostra delegada de protecció de dades (DPO) a l’adreça electrònica dpofundacioagbar@agbar.es.

 

Quines dades es tracten?

Es tractarà la temperatura corporal dels interessats juntament amb la seva imatge mitjançant dispositius mòbils (pantalla facial) o fixos (càmera termogràfica).
En la presa de temperatura amb lectors no es registra la temperatura ni s’associa a cap persona determinada en cap moment.

 

Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

Les dades de temperatura corporal recollides mitjançant dispositius fixos i mòbils seran tractades, únicament i exclusivament, amb la finalitat de permetre l’accés a les instal·lacions de la Fundació Agbar únicament als interessats que no superin una determinada temperatura, amb l’objectiu de protegir la seguretat i la salut en l’entorn laboral durant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, seguint les indicacions del Departament de Seguretat i Salut Laboral de la Fundació Agbar, fet que contribueix així mateix a la contenció de la malaltia.

 

Durant quant de temps es conservaran?

Les dades obtingudes a través de dispositius mòbils o fixos seran conservades durant el termini imprescindible per fer la comprovació necessària i, a continuació, seran eliminades. Les dades obtingudes mitjançant lectors no s’enregistren.

Excepcionalment, la Fundació Agbar conservarà una còpia de les dades durant un termini superior quan en el mateix moment del registre s’hagi produït una reclamació de l’interessat amb motiu de la denegació de l’accés a la instal·lació o a l’edifici. En aquest cas, les dades es conservaran únicament pel termini de temps necessari per atendre la reclamació o l’exercici de les accions que se’n puguin derivar. Posteriorment, les dades seran eliminades.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les dades personals és i) complir l’obligació prevista en els articles 14 i 18 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en virtut dels quals l’entitat ha d’implantar tots els mitjans necessaris per garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors i externs a les seves instal·lacions i edificis, i ii) la necessitat de protegir l’interès vital de l’interessat o d’altres persones físiques.

 

Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?

La Fundació Agbar tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

 

Comunica la Fundació Agbar les dades personals a tercers?

Només es comuniquen les dades personals a tercers si calen per complir obligacions legals com, per exemple, comunicacions a les autoritats sanitàries.

 

Existeixen altres entitats que poden tenir accés a les seves dades personals?

La Fundació Agbar disposa de diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les seves dades personals als quals s’exigeix el compliment estricte de la normativa de protecció de dades, mitjançant la subscripció del contracte d’encarregat de tractament corresponent.

 

Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades i com els pot exercir?

La llei li reconeix els drets següents en matèria de protecció de dades:

Dret

Contingut

Accés

Podrà consultar quines dades personals tenim.

Rectificació

Podrà sol·licitar que modifiquem les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

Supressió

Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals.

Oposició

Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats.

Limitació

Podrà sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals en determinades circumstàncies.

A presentar una reclamació davant de l’autoritat competent

Presentar una reclamació davant l’autoritat competent per a la defensa dels seus drets, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la pàgina web www.aepd.es.

 

Per a exercir els drets esmentats, n’hi ha prou que enviï una comunicació a la Fundació Agbar, o bé per correu electrònic a l’adreça dpofundacioagbar@agbar.es, o bé mitjançant correu postal a l’adreça carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud ha de contenir una còpia del seu DNI o d’un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst en la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se li pot requerir que l’esmeni. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es pot cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.