Anar al contingut principal Et molesten les animacions?

Política de privacitat per a la subscripció a la newsletter

En aquesta política de privacitat (d’ara endavant, la “política”) trobarà informació detallada sobre la forma com la Fundació Agbar recull, tracta i comparteix les dades personals, així com sobre la forma que pot exercir els drets que li reconeix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades que facilita?

El responsable del tractament de les seves dades personals és la Fundació Agbar (d’ara endavant, la “Fundació Agbar”), amb CIF G-58120353 i domicili a la carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat.

Si té qualsevol dubte sobre el tractament de la seva informació personal, pot contactar amb la delegada de protecció de dades de la Fundació Agbar mitjançant els punts de contacte següents: dpofundacioagbar@agbar.es o correu postal a l’adreça abans indicada.

La simple visita de la pàgina web no implica la recollida de dades de caràcter personal dels usuaris sens perjudici del que disposa la política de galetes. Tanmateix, si completa amb les dades personals el formulari de subscripció a la newsletter de la Fundació Agbar o del Museu Agbar, les seves dades personals seran recollides i tractades segons el que disposa aquesta política.

 

Amb quines finalitats es tracten les seves dades personals? Durant quant de temps?

La Fundació Agbar tracta les dades personals facilitades a l’hora d’emplenar el formulari per recollir les dades per a la subscripció a la newsletter de la Fundació Agbar o del Museu Agbar per a les finalitats següents:

  • Remetre als usuaris de la pàgina web que així ho sol·licitin una newsletter periòdica amb informació comercial i publicitat relativa a activitats i esdeveniments organitzats per la Fundació Agbar o el Museu Agbar per mitjans electrònics. La newsletter podrà incloure també informació sobre activitats relacionades amb els sectors educatius, culturals, socials i mediambientals o altres activitats que desenvolupin o processos participatius que dugui a terme, ella mateixa o juntament amb tercers, i informació sobre activitats organitzades per tercers directament relacionades amb les activitats de la Fundació Agbar.
    Per enviar la newsletter per correu electrònic fem servir tecnologies de seguiment de tercers, a través del proveïdor corresponent que presta aquest tipus de serveis, que ens proporcionen informació sobre la seva obertura i si es premen els enllaços que hi contenen. La Fundació Agbar s’assegura que aquests proveïdors compleixin la normativa de protecció de dades. Fem servir aquesta informació per mesurar l’efectivitat de les campanyes.
  • Fer estudis estadístics o agregats, en funció del codi postal indicat a la inscripció, que ens ajudin a millorar la nostra activitat.

Les seves dades personals són tractades des del moment que ens doni el consentiment per fer-ho i mentre no decideixi revocar-lo. Quan això passi, la Fundació Agbar ha de conservar les seves dades personals bloquejades durant el període previst que pogués haver-hi qualssevol responsabilitats derivades del tractament de les seves dades o de cada finalitat. Quan expiren aquestes responsabilitats, les seves dades personals són eliminades de manera definitiva.

Sens dubte, ens pot sol·licitar en qualsevol moment que deixem de tractar les seves dades personals per a alguna o per a totes les finalitats indicades, sens perjudici de la validesa del tractament efectuat fins al moment de la revocació. Per fer-ho, simplement ens ha de remetre una sol·licitud a l’adreça de correu electrònic fundacioagbar@agbar.es incloent-hi, juntament amb la sol·licitud, una còpia del document nacional d’identitat o d’un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst a la normativa aplicable.

 

Quines dades personals recollim i tractem?

Dades de contacte: nom, cognoms, correu electrònic i codi postal (per fer els estudis estadístics o agregats que ens ajuden a millorar la nostra activitat).

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base jurídica per remetre la newsletter periòdica, de la Fundació Agbar o del Museu Agbar, a la qual se subscriu voluntàriament, és el seu consentiment.

La base jurídica per fer els estudis estadístics o agregats, en concret del codi postal indicat al formulari de subscripció, que ens ajudin a millorar els nostres serveis és l’interès legítim.

 

Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les seves dades personals?

La Fundació Agbar tracta les seves dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

 

Existeixen altres entitats que puguin tenir accés a les seves dades personals per ajudar la Fundació Agbar amb alguna de les seves tasques?

La Fundació Agbar compta amb diferents proveïdors que l’ajuden a executar diferents tasques relacionades amb el tractament de les dades personals, com ara l’emmagatzemament o el suport de sistemes informàtics. La Fundació Agbar s’assegura que totes aquestes entitats compleixin la normativa de protecció de dades, que al seu torn els és d’aplicació directa per la condició d’encarregats del tractament.

Així mateix, la Fundació Agbar té com a subencarregat de determinats serveis Microsoft Corporation, radicat als Estats Units (EUA). En cas que es produeixi una transferència internacional de dades als EUA, aquesta és lícita, ja que s’han establert garanties adequades per protegir les dades personals a través de la formalització de clàusules contractuals tipus adoptades per decisió de la Comissió Europea i l’adaptació corresponent al servei concret, sens perjudici que, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva, s’estigui definint l’adopció de garanties addicionals proposades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

 

Cedeix la Fundació Agbar les seves dades personals a tercers perquè les facin servir per a finalitats pròpies?

Només en cas que vostè n’hagi proporcionat el consentiment, mitjançant la marcació de la casella corresponent, la Fundació Agbar cedirà les seves dades personals a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, (d’ara endavant, SGAB) i a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA, (d’ara endavant, Aigües de Barcelona) per enviar comunicacions comercials i publicitat per mitjans electrònics sobre activitats o processos participatius que duguin a terme, per elles mateixes o juntament amb tercers, i informació sobre activitats organitzades per tercers relacionades directament amb activitats de la SGAB i el servei de gestió del cicle integral de l’aigua que presta Aigües de Barcelona.

Les seves dades són comunicades a tercers, si cal, per complir les obligacions legals que si escau corresponguin.

 

Quins són els seus drets?

Vostè és titular dels drets següents en relació amb la protecció de les seves dades personals:

Dret

En què consisteix?

Dret d’accés

Consultar quines dades personals tenim sobre vostè.

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tenim sobre vostè quan siguin inexactes o incompletes.

Dret d’oposició

Sol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats concretes (per exemple, per enviar comunicacions comercials).

Dret de supressió

Sol·licitar que eliminem les seves dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals.

Dret de portabilitat

Sol·licitar que li lliurem, en un format informàtic llegible, la informació que tenim sobre vostè o que lliurem o transmetem aquesta informació a un altre responsable en un format informàtic llegible.

Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat competent

Presentar una reclamació davant de l’autoritat competent per defensar els seus drets, a través de la pàgina web www.aepd.

 

Per exercir aquests drets, n’hi ha prou que enviï una comunicació a la Fundació Agbar, o bé per correu electrònic a l’adreça fundacioagbar@agbar.es, o bé mitjançant correu postal a l’adreça carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud ha de contenir una còpia del seu DNI o d’un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst en la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, la Fundació Agbar li pot requerir que l’esmeni. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es pot cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.

 

Actualitzacions de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat es pot actualitzar cada cert temps i sense previ avís com a resposta a canvis legislatius, tècnics o de negoci. Pot consultar la data en què aquesta política de privacitat es va actualitzar per últim cop a l’encapçalament.

Quan actualitzem la política de privacitat, adoptarem les mesures oportunes per informar-lo, en funció de la rellevància, dels canvis introduïts. Així mateix, si els canvis efectuats són prou rellevants com per haver de requerir el seu consentiment, l’hi sol·licitarem amb caràcter previ al tractament.