Anar al contingut principal Et molesten les animacions?

Política de privacitat del canal de protecció de dades personals de la Fundació Agbar

1.1. Responsable i finalitat del tractament

El tractament de les dades personals que es comuniquin a través del canal de protecció de dades personals (en endavant, “canal DPO”) el farà la Fundació Agbar (en endavant, “Fundació Agbar”) amb domicili social a la carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat, com a responsable del tractament, amb la finalitat d’atendre les comunicacions, les consultes i les sol·licituds dels interessats per exercir els drets que atorga la normativa de protecció de dades.

 

1.2. Legitimació

La legitimació del tractament de les dades personals es basa en el compliment d’una obligació legal aplicable a la Fundació Agbar i, en concret, facilitar als interessats l’exercici dels seus drets a l’empara de l’article 12 del Reglament general de protecció de dades i l’article 12 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

1.3 Destinataris de les dades

La Fundació Agbar només ha de comunicar les dades personals a tercers si calen per complir obligacions legals.

 

1.4 Mesures de seguretat

La Fundació Agbar tracta les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

 

1.5 Transferència internacional de dades

La Fundació Agbar té com a subencarregat de determinats serveis Microsoft Corporation, ubicat als Estats Units (EUA). En cas que es produeixi una transferència internacional de dades als EUA, aquesta és lícita, ja que s’han establert garanties adequades per protegir les dades personals a través de la formalització de clàusules contractuals tipus adoptades per decisió de la Comissió Europea i la corresponent adaptació al servei concret, sens perjudici que, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva, s’està definint l’adopció de garanties addicionals proposades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

 

1.6 Terminis de conservació de la informació

Les dades personals seran tractades per la Fundació Agbar mentre calguin per a la gestió i resolució de la comunicació rebuda al canal DPO. Quan finalitzi el període de temps, la Fundació Agbar ha de conservar les dades personals bloquejades durant el període en què es puguin derivar responsabilitats legals (tres anys). Quan expirin aquestes responsabilitats, les dades personals seran eliminades definitivament.

 

1.7 Drets dels interessats

Disposa dels drets següents en matèria de protecció de dades:

Dret

En què consisteix?

Accés

Consultar quines dades personals tenim sobre vostè.

Rectificació

Modificar les dades personals que tenim quan siguin inexactes o incompletes.

Oposició

Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes.

Supressió

Sol·licitar que eliminem les dades personals.

Limitació

Sol·licitar que limitem el tractament de les dades personals en determinades circumstàncies.

A presentar una reclamació davant de l’autoritat competent

Presentar una reclamació davant l’autoritat competent per defensar els seus drets, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la pàgina web www.aepd.es.

 

Per exercir aquests drets, només cal que enviï una comunicació a la Fundació Agbar, o bé per correu electrònic a l’adreça dpofundacioagbar@agbar.es, o bé mitjançant correu postal a l’adreça carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud ha de contenir una còpia del seu DNI o d’un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, en podrem requerir l’esmena. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es pot cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.